Rauma Golf ry säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rauma Golf ry ja kotipaikka Rauma.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfin harrastusta siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa lajia kunto-, harraste- ja
terveysliikunnan sekä kilpaurheilun muodossa.

3 § Toiminnan toteuttaminen

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen
– puitteita lajin harjoittamiselle
– harjoitusmahdollisuuksia
– valmennusta
– koulutusta
– tiedotusta
– liikuntatapahtumia eri ikäryhmille ja sukupuolille sekä toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
– muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
– julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi järjestää kilpailuja, tehdä julkisia aloitteita liikuntaharrastusten ja liikunta-mahdollisuuksien kehittämiseksi sekä edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi:
– harjoittaa golf- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvien välineiden ja tarvikkeiden myynti- ja vuokraustoimintaa jäsenilleen
– omistaa golfosakkeita
– vuokrata ja myydä mainostilaa
– omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita
– harjoittaa ravitsemustoimintaa
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
– järjestää yleisötilaisuuksia

4 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. Yhdistys voi olla myös muiden liikuntajärjestöjen jäsen. Yhdistys noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus tai hallituksen valtuuttamana toiminnanjohtaja. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä sekä nuoriso- ja kunniajäseniä. Nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö sen kalenterivuoden loppuun saakka,

jolloin hän on täyttänyt 18 vuotta.
Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka merkittävällä tavalla on toiminut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenen
arvo on elinikäinen.

6 § Jäsenen eroaminen, erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Ero astuu voimaan heti, kun edellä tarkoitettu ilmoitus on saapunut vastaanottajalle.

Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa, jos jäsen ei ole
suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan edelliseltä toimintavuodelta.
Hallitus ja Suomen Golfliitto ry voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus,
sakko ja kilpailu- ja toimintakielto sekä niiden yhteydessä mahdollisesti annettava muu rangaistus, josta on yksityiskohtaisemmat määräykset Suomen Golfliitto ry:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti eikä rikkomusta ole pidettävä vähäisenä taikka muusta painavasta syystä. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien jäsen ja/tai liittymismaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

8 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen varsinainen syyskokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsut kokouksiin on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä lehdessä tai seuran virallisella ilmoitustaululla.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat varsinaisen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

9 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat tässä määritellyin työjärjestyksin:
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja
– valitaan kokouksen sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

– todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja jäsenten 8 §:n mukaisesti vireille panemat asiat – kokouksen päättäminen.

10 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat tässä määritellyin työjärjestyksin: – kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja
– valitaan kokouksen sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

– todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
– valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
– valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuran hallitukseen 1-4 henkilöä erovuorossa olevien tilalle.
– valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja.
– vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
– käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten 8 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
– kokouksen päättäminen.

11 § Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä,
kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 § Pöytäkirja

Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
Yhdistyksen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.

14 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat toimintavuodeksi
kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi (2)toimintavuodeksi kerrallaan valitut vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.
Hallitus
– edustaa yhdistystä
– toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
– johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
– valitsee tarvittavat, sen alaisuudessa toimivat toimikunnat ja/tai niiden puheenjohtajat
– vastaa yhdistyksen taloudesta
– päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
– valitsee ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän sopimusehdoistaan
– päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä – ryhtyy toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
– luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.

15 § Toiminnanjohtaja

Hallitus voi päättää, että yhdistykselle valitaan toiminnanjohtaja. Hallitus päättää myös toiminnanjohtajan toimisopimuksen ehdoista sekä palkka- ym. eduista. Toiminnanjohtaja
– ylläpitää seuran jäsenluetteloa

– laatii seuran toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen esitettäväksi hallitukselle – hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
– raportoi hallitukselle
– toimii mahdollisien kenttä-, kahvila- ja kesätyöntekijöiden esimiehenä.

16 § Tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

18 § Toimikunnat

Toimikunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että yhdistyksen hallitus vahvistaa toimikunnan tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

21 § Yhdistyksen varojen luovuttaminen

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Muut määräykset

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.